Mededelingsplicht (autoverzekering), wat is dat?

Geschreven op 05-11-17
Leestijd: 4 minuten
door Joost van Herpen
door Joost van Herpen
De mededelingsplicht is de plicht die je hebt om vóór het afsluiten van een autoverzekering alle gevraagde informatie te verstrekken die voor de verzekeraar van belang is.

De verzekeraar is namelijk niet verplicht om iedereen te accepteren. Je kunt worden afgewezen als je voor de verzekeraar een te groot risico bent. De verzekeraar schat dit risico in door een aantal acceptatievragen te stellen. Je moet deze vragen volgens de mededelingsplicht eerlijk beantwoorden.

Ik ben Joost en ik verdiep me sinds 2008 in autoverzekeringen. Hieronder staan de onderdelen van de mededelingsplicht. Vervolgens vertel ik in eigen woorden wat de wet inhoudt. Voor alle zekerheid staat overal de officiële wettekst bij.

Ik vertel daarna meer over de gevolgen van het niet nakomen van deze plicht:

De wettelijke omschrijving

De mededelingsplicht is omschreven in het Burgerlijk Wetboek Boek 7. De mededelingsplicht staat in Artikel 928 lid 3.

De wettekst

”De verzekeringnemer is verplicht vóór het sluiten van de overeenkomst aan de verzekeraar alle feiten mede te delen die hij kent of behoort te kennen, en waarvan, naar hij weet of behoort te begrijpen, de beslissing van de verzekeraar of, en zo ja, op welke voorwaarden, hij de verzekering zal willen sluiten, afhangt of kan afhangen.”

Uitleg

Je moet dus vóór het afsluiten van een autoverzekering alle (belangrijke) informatie doorgeven die voor belang is voor de verzekeraar voor de keuze om de aanvraag te accepteren of af te wijzen.

Bekende derde

Volgens het tweede lid is de mededelingsplicht ook van toepassing op ”bekende derde” die belang hebben bij de dekking van verzekering.

De wettekst

Indien de belangen van een bij het aangaan van de verzekering bekende derde worden gedekt, omvat de in lid 1 bedoelde verplichting mede de hem betreffende feiten die deze kent of behoort te kennen, en waarvan naar deze weet of behoort te begrijpen, de beslissing van de verzekeraar afhangt of kan afhangen. De vorige zin mist toepassing bij persoonsverzekering.

Uitleg

Volgens het tweede onderdeel van de mededelingsplicht, is deze wet dus ook van toepassing op iemand anders die belang heeft bij het afsluiten van de verzekering (bijvoorbeeld een partner die mede-eigenaar van de auto is).

De gestelde vragen gelden ook voor deze persoon.

Bekende feiten

Volgens het vierde onderdeel van de wet geldt de mededelingsplicht niet voor informatie die al bekend is bij de verzekeraar (of die die moet kennen).

De wettekst

De mededelingsplicht betreft niet feiten die de verzekeraar reeds kent of behoort te kennen, en evenmin feiten, die niet tot een voor de verzekeringnemer ongunstiger beslissing zouden hebben geleid.

De verzekeringnemer of de derde, bedoeld in lid 2 of lid 3, kan zich er echter niet op beroepen dat de verzekeraar bepaalde feiten reeds kent of behoort te kennen indien op een daarop gerichte vraag een onjuist of onvolledig antwoord is gegeven.

De mededelingsplicht betreft voorts geen feiten waarnaar ingevolge de artikelen 4 tot en met 6 van de Wet op de medische keuringen in de daar bedoelde gevallen geen medisch onderzoek mag worden verricht en geen vragen mogen worden gesteld.

Uitleg

Het betekent dat de wet niet van toepassing is op feiten die de verzekeraar al kent of zou moeten kennen. Verder geldt de wet niet voor feiten die niet tot een negatieve beslissing (bijvoorbeeld een afwijzing) zou hebben geleid voor jou als verzekeringnemer.

Je moet de vraag van de verzekeraar dan wel correct en volledig hebben beantwoord.

Strafrechtelijk verleden

Het vijfde onderdeel gaat over het melden van een strafblad.

De wettekst

De verzekeringnemer is slechts verplicht feiten mede te delen omtrent zijn strafrechtelijk verleden of omtrent dat van derden, voor zover zij zijn voorgevallen binnen de acht jaren die aan het sluiten van de verzekering vooraf zijn gegaan en voor zover de verzekeraar omtrent dat verleden uitdrukkelijk een vraag heeft gesteld in niet voor misverstand vatbare termen.

Uitleg

Je bent bij het afsluiten van een autoverzekering slechts verplicht om eigen strafbare feiten (of die van belanghebbende derde) te melden voor zover deze zijn voorgevallen binnen een periode van 8 jaar voor het afsluiten van de verzekering.

De verzekeraar moet er dan nadrukkelijk én in duidelijke worden naar vragen.

Vragen gesteld via een vragenlijst

Het zesde onderdeel van de wet gaat over het stellen van acceptatievragen via een vragenlijst.

De wettekst

Indien de verzekering is gesloten op de grondslag van een door de verzekeraar opgestelde vragenlijst, kan deze zich er niet op beroepen dat vragen niet zijn beantwoord, of feiten waarnaar niet was gevraagd, niet zijn medegedeeld, en evenmin dat een in algemene termen vervatte vraag onvolledig is beantwoord, tenzij is gehandeld met het opzet de verzekeraar te misleiden.

Uitleg

Als de verzekeraar de acceptatievragen via een vragenlijst stelt, dan kan de verzekeraar achteraf niet zeggen dat er vragen niet beantwoord zijn.

De verzekeraar kan ook niet zeggen dat er informatie is achtergehouden waarnaar niet gevraagd is.

Verder kan de verzekeraar niet zeggen dat een te algemene vraag niet volledig genoeg beantwoord is, behalve als je de verzekeraar opzettelijk hebt willen misleiden.

Gevolgen van het niet nakomen van de mededelingsplicht

Wanneer je de mededelingsplicht niet bent nagekomen, bijvoorbeeld doordat je gelogen hebt bij de acceptatievragen, dan moet de verzekeraar binnen twee maanden aangeven wat de gevolgen zijn.

De verzekeraar zou de volgende acties kunnen ondernemen:

  • Als de verzekeraar de aanvraag nooit zou hebben geaccepteerd als die alle informatie had gehad, kan die de autoverzekering per direct opzeggen
  • De verzekeraar kan een nieuwe premie (en voorwaarden) voorstellen, als de verzekeraar de autoverzekering niet met dezelfde premie (en voorwaarden) had aangeboden als die wel alle informatie (eerlijk) had ontvangen.

Je hebt vervolgens als verzekeringnemer twee maanden bedenktijd. Als je niet akkoord gaat met de nieuwe premie (of voorwaarden) dan vervalt de verzekering.

Bij autoschade

Het kan ook voorkomen dat de verzekeraar pas ontdekt dat je hebt gelogen bij de acceptatievragen als er autoschade ontstaat.

Je hebt bijvoorbeeld aangegeven dat je een geldig rijbewijs hebt, maar bij de schade komt (door het politierapport) naar voren dat je een rijontzegging hebt.

Als de verzekeraar met deze informatie nooit een autoverzekering had aangeboden, dan hoeft deze doorgaans niet uit te keren.

Als de naar boven gekomen informatie niets te maken heeft met de schade die is ontstaan, dan moet de verzekeraar doorgaans gewoon uitkeren.

Wanneer de verzekeraar een verzekering met een hogere premie (of andere voorwaarden) had aangeboden als die alle informatie had gehad, dan kan die het premieverschil in mindering brengen op de schade-uitkering (of de andere voorwaarden hanteren).

Opzettelijk misleiden van de verzekeraar

Wanneer je een autoverzekering hebt afgesloten en opzettelijk bepaalde informatie hebt achtergehouden, dan wordt dit gezien als verzekeringsfraude.

De verzekeraar kan de autoverzekering per direct beëindigen. Wanneer de fraude pas wordt ontdekt bij een aanrijding, dan is de verzekeraar niet verplicht om deze uit te keren.

Wanneer de verzekeraar ontdekt dat de mededelingsplicht niet is nagekomen, dan moet deze jou als verzekeringnemer binnen twee maanden informeren.

Stichting CIS

De verzekeraar kan ook een melding maken van de fraude bij de Stichting CIS. Je kunt hierdoor moeilijker een nieuwe autoverzekering afsluiten!

De Stichting CIS is een database waarmee verzekeraars informatie met elkaar delen.

In deze database staan bijvoorbeeld gegevens van iedereen die ooit een schade heeft geclaimd, ooit is buitengezet door de verzekeraar, fraude heeft gepleegd of een rijontzegging heeft gehad.

Dankzij deze database wordt het moeilijker om misbruik te maken van verzekeraars.

Het is daarom aan te raden om te voldoen aan de mededelingsplicht. Veel verzekeraars waarderen eerlijkheid. Wanneer het niet mogelijk is om een ”normale autoverzekering” af te sluiten, dan is er nog een verzekeraar die iedereen accepteert.

Geschreven door Joost van Herpen & Roel Wonders

Joost van Herpen specialiseert zich sinds 2008 in autoverzekeringen. In 2009 behaalde hij zijn studie Finance Banking & Insurance, WFT-basis en WFT Schade Bedrijven & Particulieren. In 2013 behaalde hij zijn Bachelor of Commerce.

Hij was werkzaam bij de SNS, ABN AMRO, Rabobank, Verhoeven Verzekeringen én de Veldsink Groep (VCN) en kent de verzekeringswereld daarom goed. In 2014 richtte hij Lastenvrij op – een onafhankelijke vergelijkingssite in autoverzekeringen.

Roel Wonders behaalde zijn bachelor in Management, Economie en Recht – met Financiële dienstverlening als afstudeerrichting. Hij is adviseur Duurzaam Wonen, Erkend Hypothecair Planner én adviseur Particuliere Schadeverzekeringen.

Samen werken ze al zo´n 25 jaar in de financiële dienstverlening en schrijven ze op Lastenvrij over financiële producten. We geven echter geen persoonlijk advies via Lastenvrij.

Hulp nodig?

bereikbaar van ma t/m za van 8.30 - 18.00u

E-mail

Binnen 2 werkdagen een reactie

Joost van Herpen en Roel Wonders

Autoverzekeringen vergelijken

Ontdek binnen 30 seconden wat op dit moment de goedkoopste autoverzekering is:

Static Template
[foobar id="88208"]